Home Thư viện Lập trìnhPHP Kiểm tra trạng thái của một URL trong PHP với thư viện curl

Kiểm tra trạng thái của một URL trong PHP với thư viện curl

by tvlt_admin

Mã kiểm tra trạng thái HTTP Response của một URI

public function getHttpCode($url){
    	$curl = curl_init($url);
		curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, "CheckHTTPStatus");
		curl_setopt($curl, CURLOPT_FAILONERROR, true);
		curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, false);
		curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
		curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, true);    // we want headers
		curl_setopt($curl, CURLOPT_NOBODY, true);    // we don't need body
		$html = curl_exec($curl);
		$httpcode = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);
		curl_close($curl);
		return $httpcode;
    }

You may also like

Leave a Comment